SPEKTRUM TOWER
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB

Apollo Capital jest polską spółką doradczą w zakresie finansowania zadań infrastrukturalno-publicznych o znaczeniu lokalnym a realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), szczególnie przez ich spółki celowe lub specjalnego przeznaczenia.

Stawiamy na pewne rozwiązania, oparte o rzetelną i racjonalną ocenę danego zadania inwestycyjnego oraz najbardziej korzystne modele jego finansowania.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za propnowane przez nas rozwiązania modelowe. Wskazujemy sposoby realizacji rekomendowanych rozwiązań oraz źródła i koszty ich finansowania. Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz dokładamy wszelkiej staranności, aby proponowane przez nas rozwiązania były prawnie bezpieczne, korzystne finansowo i dopasowane do potrzeb.

O nas

Przy pomocy zespołu wysokiej klasy specjalistów z dziedziny inżynierii finansowej i bankowości oraz administracji samorządowej i prawa podatkowego, potrafimy znaleźć najkorzystniejszy sposób finansowania ze źródeł zewnętrznych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) lub zadań zleconych przez JST, a związanych z utrzymaniem, modernizacją, budową lub rozbudową lokalnej infrastruktury samorządowej:

1) wodociągów i zaopatrzenia ludności w wodę,

2) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz w gaz,

3) kanalizacji, usuwania oraz oczyszczania ścieków komunalnych,

4) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,

5) urządzeń sanitarnych, czystości i porządku publicznego,

6) obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej,

7) publicznego transportu zbiorowego.

Dopasowujemy strukturę finansowania pod realizację przedsięwzięć składających się na gminne programy rewitalizacyjne.

Doradzamy w zakresie refinansowania zadużenia oraz finansowania restrukturyzacji spółek JST, a także w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wiedzę czerpiemy z własnych doświadczeń zawodowych oraz osób działających w branży finansowej, bankowej i podatkowej. Naszym natchnieniem jest ciągła obserwacja potrzeb samorządów lokalnych i analiza przepisów prawa. To one sprawiają, że dążymy do wypracowywania najbardziej optymalnych rozwiązań dla finansowania infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego.

 

Misja

Naszą misją jest znajdowanie sposobów finansowania zewnętrznego inwestycji, które będą prawnie dopuszczalne i w pełni transparentne, a także dostosowane do potencjału ekonomicznego danej jednostki samorządu terytorialnego (JST) i/lub jej spółki celowej realizującej dane zadanie inwestycyjne.

Naszą misją jest także sprawne i bezpieczne pozyskiwanie środków pieniężnych na krajowym rynku finansowym w taki sposób, aby jego koszt był jak najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym i podatkowym, a samo pozyskanie finansowania nie wiązało się z obciążeniem ustawowego wskaźnika obsługi zadłużenia JST (określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych), a także by nie stanowiło niedozwolonej pomocy publicznej.

Nasza oferta

- BSB (BUY SELL BACK)

We współpracy z instytucjami bankowymi proponujemy usługę finansowania inwestycji komunalnych zwaną „Buy Sell Back”. Mechanizm typu BSB może być wykorzystany do prawie każdego zadania inwestycyjnego, a także do sfinansowania restrukturyzacji spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Struktura finansowo-prawna BSB charakteryzuje się:

 • brakiem wpływu na tzw. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia finansowego JST,
 • finansowaniem na warunkach konkurencyjnych do kosztów kredytu czy pożyczki, które obciążają wskaźnik obsługi zadłużenia,
 • możliwością pozyskania finansowania w kwocie nawet ośmiocyfrowej i większej,
 • uzyskaniem wieloletniego odroczenia spłaty całości pozyskanego finansowania,
 • dostosowaniem do struktury wieloletniego planu wydatków,
 • pewnym, wiarygodnym i stabilnym źródłem pozyskania środków pieniężnych,
 • dalece uproszczoną strukturą w porównaniu ze strukturą pozyskania finansowania np. w formule emisji obligacji komunalnych,
 • brakiem utraty własności dokapitalizowanej spółki komunalnej przez JST.

W ramach naszej usługi zapewniamy:

 • doradztwo formalnoprawne i merytoryczne,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • koordynację działań w imieniu spółki komunalnej
 • pomoc w organizacji postępowania i w wyborze najlepszej oferty.

Na podstawie otrzymanego zapytania możemy w krótkim czasie potwierdzić możliwość zastosowania powyższego rozwiązania dla konkretnych potrzeb. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

- OBLIGACJE PRZYCHODOWE

Zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach środki pieniężne zgromadzone na rachunku przychodów oraz świadczenia emitenta obligacji należnych obligatariuszom nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń dotyczących wskaźnika zadłużenia JST, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główną zaletą obligacji przychodowych (w odróżnieniu od obligacji komunalnych) jest fakt, iż obligacje te umożliwiają pozyskanie finansowania tzw. pozabilansowego. To oznacza, że zobowiązania podmiotu organizującego emisję obligacji nie obciążają budżetu JST i nie wlicza się ich do ustawowych limitów zadłużenia.

Obligacje przychodowe mogą emitować:

 • gminy,
 • powiaty,
 • województwa,
 • spóki komunalne.

Korzyści z emisji obligacji przychodowych:

 • brak wpływu na tzw. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia finansowego JST,
 • koszty emisji obligacji przychodowych są podobne do kosztów emisji obligacji komunalnych, które obciążają wskaźnik obsługi zadłużenia JST,
 • obligacje przychodowe są papierami wartościowymi cieszącymi się wysokim zaufaniem instytucji bankowych,
 • przedsięwzięcia związane z emisją obligacji postrzegane są przez banki jako projekty o niskim ryzyku kredytowym, niższym niż obligacje komunalne,
 • możliwość dostosowywania emisji obligacji do potrzeb inwestycyjnych emitenta oraz terminu wykupu obligacji.

W ramach naszej usługi zapewniamy:

 • doradztwo formalnoprawne i merytoryczne,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • dostarczenie listy podmiotów potencjalnie zainteresowanych objęciem obligacji przychodowych,
 • koordynację działań niezbędnych do podjęcia decyzji ws. emisji i objęcia obligacji przychodowych,
 • pomoc w wyborze najlepszej oferty.

Na podstawie otrzymanego zapytania możemy w krótkim czasie potwierdzić możliwość zastosowania powyższego rozwiązania dla konkretnych potrzeb. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

- SUBROGACJA (PRZEJĘCIE DŁUGU)

Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego subrogacja daje możliwość zawarcia umowy przejęcia długu przez osobę trzecią. Taka transakcja nie powoduje zaciągnięcia nowego zobowiązania, ponieważ jest działaniem na istniejącym długu przy zachowaniu jego aktualnej wysokości. W rezultacie subrogacja pozwala wydłużyć w czasie spłatę zobowiązań pieniężnych wobec już tylko jednego, nowego wierzyciela.

Subrogacja jest dedykowanym rozwiązaniem wówczas, gdy dana jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub jej spółka celowa ma zobowiązania finansowe zaciągnięte na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w których wprawdzie nie zgodzono się na wydłużenie terminów spłaty kapitału ale zgodzono się na możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Subrogacja będzie możliwa wówczas, gdy zostanie zawarta umowa przejęcia długu z osobą trzecią, po wcześniejszym uzyskaniu zgody poszczególnych wierzycieli na jednorazową i przedterminową spłatę zadłużenia przez inny podmiot niż JST.

W ramach naszej usługi zapewniamy:

 • doradztwo formalnoprawne i merytoryczne,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • dostarczenie listy podmiotów potencjalnie zainteresowanych subrogacją,
 • koordynację działań niezbędnych do podjęcia decyzji ws. subrogacji,
 • pomoc w wyborze najlepszej oferty.

Na podstawie otrzymanego zapytania możemy w krótkim czasie potwierdzić możliwość zastosowania powyższego rozwiązania dla konkretnych potrzeb. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

- PTP (PARTNER TO PARTNER)

Wiemy jak ważnym dla powodzenia każdego wspólnego przedsięwzięcia komercyjnego jest właściwe dobranie się partnerów biznesowych. To nie tylko kwestia porozumienia się stron, ale także pewności co do wiedzy, kompetencji, rzetelności, odpowiedzialności, doświadczenia i prawdziwego zamiaru zaangażowania się partnerów biznesowych we wspólne przedsięwzięcie. Apollo Capital pomaga w tym procesie.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub jej spółki celowej, pomagamy wyszukać i wybrać najbardziej odpowiedniego inwestora prywatnego dla realizacji danego przedsięwzięcia publicznego.

Na zlecenie inwestora prywatnego możemy wyselekcjonować przedsięwzięcia publiczno-prywatne, które uważa za możliwe do realizacji wraz z jednostką samorządu terytorialnego (JST) lub jej spółką celową.

Dla kogo

Skupiamy się głównie na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i ich spółkami celowymi. Stąd odbiorcami naszych usług są:

 • województwa,
 • powiaty,
 • gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
 • gminy wiejskie,
 • spółki komunalne z udziałem ww. jednostek.

W ramach projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego występujemy jako podmiot pośredniczący, świadcząc usługi dla:

 • inwestorów prywatnych,
 • spółek celowych jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Olgierd Waręski – Dyrektor Zarządzający
E: olgierd.wareski@acapital.pl
T: +48 603 858 603


SPEKTRUM TOWER
Apollo Capital sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa, Polska
 • APOLLO CAPITAL sp. z o.o.
  00-105 Warszawa, Polska
  Twarda 18
  SPEKTRUM TOWER